call center

Reguli specifice de racordarea la red a locuintelor

1. REGULI SPECIFICE PENTRU RACORDAREA LA RED A LOCUINTELOR INDIVIDUALE

(1) Pentru racordarea locuintelor individuale pentru care puterea maxim simultan absorbita solicitata prin cererea de racordare este mai mare de 30 kVA, se parcurge procesul normal.

(2) Pentru racordarea locuintelor individuale pentru care puterea maxim simultan absorbita solicitata prin cererea de racordare este mai mica de 30 kVA, se parcurg etapele, cu respectarea urmatoarelor reguli:
I. Cazul in care SDEE Transilvania Sud detine retea electrica de distributie publica de joasa tensiune amplasata la o distanta cel mult egala cu 100 m fata de limita de proprietate a terenului utilizatorului, masurata pe drumul de acces amplasat pe domeniul public
a) Racordarea locuintelor se realizeaza printr-un bransament dimensionat conform prevederilor normelor tehnice in vigoare, corespunzator puterii aprobate pentru locul de consum respectiv.
b) Eventualele lucrări de întărire a retelei, necesare pentru preluarea consumului aprobat noului utilizator se realizează de către si pe cheltuiala SDEE Transilvania Sud.
II. Cazul in care SDEE Transilvania Sud detine retea electrica de distributie publica de joasa tensiune amplasata la o distanta mai mare de 100 m fata de limita de proprietate a terenului utilizatorului, masurata pe drumul de acces amplasat pe domeniul public
a) SEAR receptioneaza dosarul si, daca prin fisa de solutie CE a stabilit ca cererea solicitantului se incadreaza in aceasta situatie emite in termen de 20 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii, o instiintare scrisa catre solicitant (Anexa 2.21) prin care-l informeaza cu privire la pasii necesari a fi parcursi pentru extinderea retelei de distributie si demersurile efectuate până în momentul respectiv în scopul dezvoltării retelelor de distributie pentru electrificarea localitătii sau pentru extinderea retelelor de distributie în zona respectivă, inclusiv calendarul de realizare a lucrărilor.
b) Lucrarile de extindere/dezvoltare a retelelor de distributie se vor desfasura in conformitate cu Metodologia pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice aprobata prin Ord. ANRE nr. 75/2013, prin grija Serviciului de Investitii, conform procedurii PO-DTS-2.1-01 Planificare, promovare investitii.
c) Dupa realizarea lucrărilor de dezvoltare a retelelor de distributie care permit racordarea solicitată, cererea depusa de solicitant se solutioneaza urmandu-se procesul de racordare.
d) In cazul in care dezvoltarea retelelor de distributie este finantata si de autoritatile administratiei publice locale sau centrale, utilizatorii care se racordeaza la aceste retele nu vor plati compensatie baneasca.

2. REGULI SPECIFICE PENTRU RACORDAREA ANSAMBLURILOR DE BLOCURI SI/SAU LOCUINTE INDIVIDUALE

(1) În vederea realizarii racordarii, dezvoltatorul va depune la OG al SDEE cererea de racordare (Anexa 2.3 sau Anexa 2.4, dupa caz), avand anexate urmatoarele documente:
a)avizul de amplasament în copie, dacă este cazul. Nu este necesara copia avizului de amplasament daca acesta este emis deja si se regaseste in evidentele SDEE.
b)datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute în Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competentă. Se vor prezenta puterile maxim simultan absorbite, individual si pe ansamblu;
c)autorizatia de construire, in copie, în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinte si/sau de locuinte individuale;
d)planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
e)copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritătile competente, după caz;
f)actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosintă asupra terenului, incintei si/sau clădirii care constituie locul de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spatiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris notarial al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/sau capacităti energetice;
g)alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

(2) In situaţia în care drumurile de acces din interiorul ansablului constituie domeniu public, reţelele electrice de distribuţie din interiorul ansamblului se vor realiza conform Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice aprobata prin Ord. ANRE 75/2013, in caz contrar se vor urma etapele prezentate in continuare.

(3) Odata cu validarea documentatiei ca fiind conforma, SEAR va emite o instiintare scrisa (Anexa 2.12) catre dezvoltator prin care il informeaza cu privire la pasii necesari a fi parcursi pentru realizarea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului de blocuri de locuinte si/sau locuinte individuale, conform Ord. ANRE 59/2013 – Anexa 3.

(4) In termen de doua zile calendaristice de la validarea documentatiei ca fiind conforma, SEAR va instiinta in scris Serviciul Investitii privind necesitatea realizarii retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului de blocuri de locuinte si/sau locuinte individuale, la care va anexa datele necesare pentru intocmirea studiului de fezabilitate, preluare din cererea depusa de dezvoltator.

(5) In baza adresei scrise primite de la SEAR, Serviciul Investitii se va ocupa de intocmirea studiului de fezabilitate, in conformitate cu procedura PO-DTS-2.1-01 Planificare, promovare investitii.

(6) Studiul de fezabilitate va contine obligatoriu analiza de eficienta economica din care sa rezulte daca lucrarea se justifica din punct de vedere economic pentru operatorul de distribuţie, iar in cazul in care nu se justifica vor fi specificate cotele de participare la finantarea lucrarilor pentru OD respectiv pentru dezvoltator.

(7) Dupa avizarea studiului de fezabilitate in conformitate cu procedura SCE-POCQMS-21, Serviciul Investitii va transmite dezvoltatorului propunerea de contract pentru realizarea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului, in termen de 45 de zile calendaristice de la inregistrarea documentatiei complete depusa de catre dezvoltator.

(8) Dupa semnarea contractului pentru realizarea retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali si achitarea de catre dezvoltator a contravalorii lucrarilor prevazuta in contract, lucrarile se vor realiza prin grija Serviciului de Investitii, in conformitate cu procedura PO-DTS-2.1-01 Planificare, promovare investitii.

(9) In momentul in care numarul cererilor de racordare individuale inregistrate la SDEE, din partea viitorilor clienti casnici din ansamblu, reprezinta cel putin 80% din numarul total al locuintelor din ansamblu, pentru alimentarea carora s-a realizat reteaua electrica de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali, SEAR comunica aceasta situatie prin adresa catre Serviciul Investitii.

(10) Dupa instiintarea din partea SEAR ca s-au emis ATR-uri pentru cel putin 80% din numarul total al locuintelor din ansamblu, SDEE restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea costurilor de realizare a retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, conform graficului de restituire anexat la contract.

(11) Contravaloarea costurilor de realizare a retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu include si costurile necesare realizarii studiului de fezabilitate in baza caruia a fost stabilita solutia de realizare a retelei.