call center
INTRERUPERI
VERIFICA INTRERUPERI

Scop

Furnizează informaţii privind etapele procesului de racordare la reţelele electrice, emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea şi procedura de soluţionare a neînţelegerilor. Se adresează persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate de racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau de consum.
În conformitate cu prevederile art. 62 lit. a) din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123/16.07.2012, cu modificarile si completările ulterioare, consumatorul de energie electrică are dreptul de a avea acces la reţelele electrice de interes public.
Procedura, etapele şi documentele necesare accesului nediscriminatoriu al consumatorilor la reţelele electrice de interes public sunt reglementate de Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE 59/2013.

Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de interes public, un viitor utilizator trebuie să parcurgă următoarele etape:
1. Etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator;
2 Depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
3 Emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
4 Incheierea contractului de racordare (proiectare + execuţie) între operatorul de reţea şi utilizator;
5 Incheierea contractului de execuţie între operatorul de reţea şi un executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică; punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
6 Emiterea certificatului de racordare
7 Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

Documente de referinţă

Acte normative aplicabile:
Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
Ord. ANRE 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
Ord. ANRE 12/2015 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice;
Ord. ANRE 11/2014 – pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
Ord. ANRE 25/2016 – Metodologie pentru emitere a avizelor de amplasament de către operatorii de reţea;
Decizia ANRE 2741/11.12.2008 – Procedură privind colaborarea operatorilor de distribuţie, de transport şi de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice-revizia I;
Ord. ANRE 85/2014 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei;
Ord. ANRE 31/2013 – privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice;
Ord. ANRE 102/2015 – Regulament privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
Ord. ANRE 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;
Ord. ANRE 128/2008 – Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie Revizia I;
Ord. ANRE 16/2012 – pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie;
Ord. ANRE. 180/2015 – Metodologie de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite prin instalatie comuna, la retele electrice de distributie;
Ord. ANRE 74/2014 pentru aprobarea continutului-cadru al Avizelor tehnice de racordare;
Ord. ANRE 5/2014 – pentru aprobarea continutului-cadru al certificatelor de racordare;
Ord. ANRE 105/2014 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice
Ord. ANRE 114/2014-Pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament;
Ord. ANRE 63/2017-Privind modificarea anexei la Ord. ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament;
Ord. ANRE 11/2015 – pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public;
Ord. ANRE 64/2014 – pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali.
Ord. ANRE 51/2009 – privind aprobarea Normei Tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene” modificat si completat prin Ord. ANRE 31/2013;
Ord. ANRE 30/2013 – privind aprobarea Normei Tehnice „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centrale electrice fotovoltaice”;
Ord. ANRE 74/2013 – Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 30/2013

Glosar de termeni

Definiţiile termenilor utilizaţi (Anexă)
Acces la reteaua electrica de interes public – ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercitã dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie;
Acord definitiv al deţinătorilor de teren – acordul scris în forma autentică (autentificat de notarul public) dat de deţinătorul terenului, prin care acesta îşi exprimă acceptul de ocupare şi/sau traversare a unei suprafeţe de teren în vederea executării unei instalaţii de alimentare cu energie electrică, fără a formula pretenţii financiare ulterioare faţă de SDEE Transilvania Sud S.A. pentru terenul care face obiectul acordului;
Actualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) – actiunea prin care operatorul de retea corelează continutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci când ele se modifică fată de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului;
Amonte, aval – notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;
Autoritate competenta – Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, denumitã în continuare ANRE;
Aviz de amplasament – răspuns scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, emis în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, în care se precizează punctul de vedere fată de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea conditiilor de coexistentă a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului ;
Aviz tehnic de racordare – aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitătilor si conditiilor tehnico-economice de racordare la reteaua electrică a locului de consum si/sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate în cerere;
Branșament – instalatie de racordare la joasă tensiune;
Capacitate (de transport/distributie) a retelelor electrice – încărcarea maximă (A sau kVA) în conditii de dimensionare si functionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare;
Capacitate energetică nouă – capacitate energetică înregistrată în evidentele contabile ale operatorului de retea în urma realizării lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea conditiilor de coexistentă prevăzute de norme sau a lucrărilor de deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, care măreste capacitatea de transport/distributie a retelei electrice;
Cerere de racordare – document prin care se solicită accesul la reteaua electrică si emiterea avizului tehnic de racordare;
Certificat de racordare – document emis de către operatorul de retea în vederea punerii sub tensiune a instalatiilor electrice de la locul de consum si/ sau de producere si a utilizării retelei, care certifică îndeplinirea conditiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelasi loc de consum si/ sau de producere, două sau mai multe certificate de racordare valabile;
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie – colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie;
Contract de proiectare si/sau de executie – contract încheiat între operatorul de retea si executantul desemnat în conditiile legii, pentru proiectarea si/sau executia instalatiei de racordare;
Contract de racordare – contractul încheiat între operatorul de retea si utilizator, având ca obiect racordarea instalatiei de utilizare a utilizatorului la reteaua electrică a operatorului prin realizarea lucrărilor de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare si prin punerea sub tensiune finală a instalatiei de utilizare;
Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistentă – contract prin care un operator de retea se angajează să devieze, să mute, să modifice sau să întărească instalatiile sale existente pe un teren pe care urmează a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajează să achite operatorului de retea costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru îndeplinirea conditiilor de coexistentă a retelelor electrice cu obiectivul respectiv;
Conventie de exploatare – act cu caracter juridic stabilit între operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizează modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si întretinere reciprocă a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile în caz de incidente, etc., în cadrul stabilit prin avizul tehnic de racordare;
Dezvoltator – persoana fizică sau juridică având calitatea de a dezvolta o retea electrică într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosintă o detine, în scopul alimentării cu energie electrică a utilizatorilor din zona respectivă, în baza avizului tehnic de racordare si a contractului de racordare încheiat, după caz, cu operatorul de distributie concesionar sau cu operatorul de transport si de sistem;
Executant – persoană fizică sau juridică ce obtine de la autoritătile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrări în instalatiile electrice;
Fișa de solutie – documentatie tehnică în care se stabileste si se propune solutia de racordare la retea a unui utilizator, atunci când aceasta este unică si evidentă, si care contine un minim de elemente si date ale retelei si utilizatorului prin care se justifică solutia propusă;
Garantie financiară – sume de bani si/sau instrumente financiare emise în favoarea operatorului de retea în calitate de beneficiar, destinate garantarii obligatiilor utilizatorului; garantia financiară se constituie în una din urmatoarele forme: scrisoare de garantie bancară, filă CEC avalizată, depozit bancar la termen sau orice altă formă legală acceptată de operatorul de retea;
Generator (electric) – aparat, masină sau instalatie care serveste la producerea energiei electrice folosind energie de o altă formă;
Grup de măsurare (a energiei electrice) – ansamblul format din contor si transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
Instalatie de racordare – instalatie electrică realizată între punctul de racordare la reteaua electrică de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de exceptie când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare.
Instalatie de utilizare – instalatie electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalatie de utilizare numai dacă instalatiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singură instalatie de utilizare.
Licentă – actul administrativ prin care se acordă titularului permisiunea de a realiza exploatarea comercială a unor capacităti energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii participantilor la piata de energie electrică, emis de autoritatea competentă la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine;
Loc de consum – incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalatie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeasi incintă sau zonă.
Loc de consum temporar – loc de consum în care se utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, în general mai scurtă de un an, aprobată de autoritătile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum si pentru organizarea sau desfăsurarea unor activităti ocazionale;
• loc de consum si de producere – incinta sau zona în care se consumă si se produce energie electrică, printr-o singură instalatie de utilizare, energia electrică fiind absorbită si evacuată în reteaua de interes public prin una sau mai multe instalatii de racordare;
• loc de producere – incinta în care sunt amplasate instalatiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al retelei electrice;
• lucrări de întărire a retelei electrice – lucrări în instalatiile operatorului de retea, necesare pentru asigurarea conditiilor tehnice în vederea evacuării sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;
• norme – standarde, coduri, regulamente, reglementări, instructiuni, prescriptii energetice, hotărâri si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale;
• obiectiv – ansamblu al instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să consume, să transporte sau să distribuie energie electrică;
• operator de distributie concesionar – operatorul de distributie care desfăsoară activitatea de distributie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice într-o anumită zonă;
• operator de retea – dupa caz, operatorul de transport si de sistem sau un operator de distributie;
• proiectant de specialitate – persoană fizică autorizată în domeniu sau persoană juridică atestată în domeniu, potrivit legii;
• punct de delimitare – loc în care instalatiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;
• punct de masurare – locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;
• punct de racordare (la reteaua electrică) – punct fizic din reteaua electrică la care se racordează un utilizator;
• putere aprobată – putere activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare si este luata in considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;
• putere instalată – putere activă (aparentă) nominală indicată în documentatia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe placuta indicatoare sau care este indicată de fabricant;
• putere instalată totală – sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau consum;
• racord – instalatie de racordare la medie si înaltă tensiune;
• racordare – actiune desfăsurată de un detinător de retea electrică pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori bransament la un loc de producere sau de consum existent;
• reţea electrică de distribuţie (RED) – reţea electrică prin care se transmite energia electrică în zonele de consum şi se distribuie la consumatori. Reţeaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult 110 kV, instalaţiile electrice şi echipamente de măsurare;
• SCADA – sistem informatic de monitorizare, comandă si achizitie de date pentru un proces tehnologic sau instalatie;
• secretariat energetic – compartiment în cadrul SSEAR al cărui personal, cu program de lucru cu publicul bine stabilit, primeşte cererile de avize tehnice de racordare şi avize de amplasament. Totodată acesta eliberează avize solicitanţilor în limitele de competenţă stabilite;
• solicitant – persoană fizică sau juridică, potential sau actual utilizator al retelei electrice, care solicită racordarea la reteaua electrică a unui loc de producere sau consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru acel loc de producere sau consum;
• spor de putere – putere suplimentară fată de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent si care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitătii instalatiei de racordare;
• studiu de solutie – documentatie tehnico-economică în care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun solutii rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru racordarea la retea a instalatiei utilizatorului;
• subutilizator – orice persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice de utilizare sunt racordate sau urmează a fi racordate la o instalatie de utilizare apartinand unei alte persoane fizice/juridice, racordata la randul ei la un sistem electroenergetic;
• tarif (conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane) – suma de bani care se plăteşte unei instituţii în schimbul unor servicii sau al anumitor drepturi;
• tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare – tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de retea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;
• tarif de racordare – tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de retea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum si/sau de producere al unui utilizator la reteaua electrică;
• utilizator de retea electrică – orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalatii sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distributie a energiei electrice;