call center

Emiterea avizului tehnic de racordare

Emiterea avizului tehnic de racordare se face in oricare din urmatoarele situatii: – aparitia unui loc de consum si/sau de producere nou; – aparitia unui loc de consum temporar; – separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reteaua electrică a operatorului de retea; – la modificarile de natura tehnica sau administrativa ale unui loc de consum si/sau de producere existent, cu sau fara depasirea puterii aprobate, pentru care nu exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii;
– la modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/sau de producere existent, fără schimbarea puterii aprobate, pentru care nu exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii.

Actualizarea avizului tehnic de racordare se face in oricare din urmatoarele situatii:
– la dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitătii utilizatorului la locul de consum si/sau de producere, ce necesită depăsirea puterii aprobate, pentru care exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii;
– la modificarea unor elemente de natură tehnică ale unui loc de consum si/sau de producere existent fără depăsirea puterii aprobate, pentru care exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii;
– la modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/sau de producere existent, fără schimbarea puterii aprobate, pentru care exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii;
– la modificarea datelor de identificare (schimbarea denumirii localitătii, a străzii, a numărului imobilului, etc.) ale unui loc de consum si/sau de producere existent, pentru care exista un ATR valabil emis anterior depunerii cererii dar nu exista certificat de racordare.

Pentru obţinerea Avizului tehnic de racordare şi realizarea racordării vă puteţi adresa Operatorului de reţea:
– direct,
– prin împuternicit legal,
– prin proiectant de specialitate,
– prin furnizor.

Documente necesare în etapele eliberării avizelor tehnice de racordare

În vederea emiterii avizului tehnic de racordare, viitorul utilizator va depune la OG al SDEE cererea de racordare sau de actualizare ATR/certificat de racordare, avand anexate urmatoarele documente:

Pentru un loc de producere si/sau de consum nou, documentaţia va cuprinde, după caz, pe langa cererea de obţinere a avizului tehnic de racordare urmatoarele:
– avizul de amplasament în copie, dacă este cazul. Nu este necesara copia avizului de amplasament daca acesta este emis deja si se regaseste in evidentele SDEE.
– datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute în Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competentă;
– certificatul de urbanism eliberat în vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
– planul de situatie la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de consum si/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifică, în copie. Pentru constructiile existente care nu se modifică este suficientă schita de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis pozitia locului de consum si/ sau de producere;
– planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
– copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritătile competente, după caz;
– actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosintă asupra terenului, incintei si/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spatiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris notarial al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/sau capacităti energetice;
– autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situatia în care se solicită racordarea unei organizări de santier pentru realizarea acestuia ;
– autorizatia de functionare pentru diverse manifestari emise de Primarie, pentru locurile de consum temporare (manifestari culturale, circuri, etc.)
– alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

Pentru un loc de producere si/sau de consum pentru racordarea caruia exista un ATR sau un certificat de racordare valabil, la care se solicita spor de putere, documentaţia anexata cererii va cuprinde, după caz:
– idem ca la pct. 3.1.1;
– copie după avizul de racordare si/sau certificatul de racordare eliberat anterior de SDEE Transilvania Sud.

Pentru un loc de producere si/sau de consum pentru racordarea caruia exista un ATR sau un certificat de racordare valabil, la care apar modificari de natura tehnica fara depasirea puterii aprobate, documentaţia anexata cererii va cuprinde, după caz:
– idem ca la pct. 3.1.1;
– copie după avizul de racordare si/sau certificatul de racordare eliberat anterior de SDEE Transilvania Sud ;
– descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară.

Pentru modificari ale instalatiei de racordare fara modificarea puterii aprobate
– memoriu explicativ privind necesitatea modificarii instalatiei de racordare si documente care sa sustina aceasta cerere.

Pentru modificari de natura administrativa fara depasirea puterii aprobate
– in copie, actele doveditoare privind modificarile de natura administrativa pentru care se solicita actualizarea ATR-ului sau a certificatului de racordare.

Cererii tip de racordare vezi documente necesare.