Etapele pentru solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor de racordare

Solutionarea se face in baza Ordinul ANRE Nr.35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei;

Soluţionarea la nivelul titularului de licenţă

1) Prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE, soluţionarea neînţelegerilor se efectuează la nivelul titularului de licenţă, ca urmare a analizării cererii scrise, depuse în acest sens de către un solicitant, în care se prezintă neînţelegerile apărute la încheierea contractului/actului adiţional.
(2) Cererea va fi însoţită de documentele pe baza cărora solicitantul îşi întemeiază susţinerile. Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină „conform cu originalul” şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.
(3) Titularul de licenţă analizează cererea şi, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, solicită completarea documentaţiei depuse. Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării de completare.
(4) În cazul în care solicitantul nu depune în termenul prevăzut la alin. (3) completarea documentaţiei, titularul de licenţă poate analiza şi poate soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.
(5) În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija titularului de licenţă, în vederea soluţionării neînţelegerilor.
(6) În situaţia în care părţile implicate soluţionează neînţelegerile, se va întocmi o minută în acest sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile de la data întocmirii acesteia să se încheie contractul în cauză.
(7) În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.
(8) În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de către una sau ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, părţile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, şi în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, prin grija titularului de licenţă, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(9) Titularul de licenţă va înştiinţa solicitantul despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a neînţelegerilor.

Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente

(1) Odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licenţă, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 8 alin. (8), se consideră declanşată procedura de soluţionare a neînţelegerilor.
(2) Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:
a) copia proiectului de contract/act adiţional la încheierea căruia au apărut neînţelegeri;
b) procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2, în care se precizează punctele nesoluţionate la nivelul titularului de licenţă, poziţia părţilor şi documentele pe care părţile îşi întemeiază susţinerile;
c) corespondenţa dintre părţi privind proiectul de contract/act adiţional în discuţie;
d) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;
e) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
f) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării neînţelegerii.
(3) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se face în două exemplare, unul pentru Autoritatea competentă şi unul pentru solicitant. Aceasta va conţine precizarea „conform cu originalul”, data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.

După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:
a) întrunirea Comisiei de analiză şi soluţionare a neînţelegerilor;
b) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;
c) pregătirea audierii şi convocarea părţilor;
d) audierea părţilor;
e) formularea deciziei Autorităţii competente şi comunicarea acesteia părţilor.