call center

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica

Schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final se face în conformitate cu Ord. ANRE 105/2014. Detalii aici.

Scop:

Furnizează informaţii privind etapele procesului de schimbare a furnizorului.

Documente de Referinţă

Legea 123 / 2012 – Legea energiei electrice modificată şi completată cu Legea 127/2014;
Ordinul ANRE nr. 90/17.06.2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
Ordinul ANRE nr. 35/2013 – pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea;
Ordinul 105/2014 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final;
Ordinul ANRE nr. 11/30.03.2016 (actualizat) privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
Ordinul nr. 31/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice.

Definiţii:

Furnizor actual – furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului.
Furnizor nou – furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menționată în contract.
Operator de reţea – (OR) operatorul de distribuție sau persoana juridică ce exploatează rețeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalațiile electrice ale locului de consum pentru care clientul final solicită schimbarea furnizorului.
Profil de consum – algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar.
Profil rezidual de consum – profil de consum care se obține considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeași repartizare orară a consumului lunar ca și repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil.
Profil specific de consum – algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eșantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuție și aprobate de ANRE.
Schimbarea furnizorului – acțiunea prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie contract de furnizare cu un alt furnizor.
Distribuţie de energie electrică – transportul energie electrice prin reţele de distribuţie de ÎT, MT şi JT, cu tensiune de linie nominală până la 110kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;
Operator de distribuție – orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție, titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, întreținerea, și dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție, iar unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, privind distribuția energiei electrice;
Client final captiv – consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul.
Client final eligibil de energie electrică – consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la rețelele de transport și/sau distribuție.
Client final – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; noțiunea de “client final” și “consumator” sunt echivalente.