call centerSchimbarea furnizorului de energie electrică

Schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final se face în conformitate cu Ordinul ANRE 234/2019.

Scop:

–    Furnizează informaţii privind etapele procesului de schimbare a furnizorului.

–    Se adresează consumatorilor care doresc schimbarea furnizorului.

 

Documente de Referinţă:

–    Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, modificată şi completată cu Legea 127/2014;

–    Ordinul ANRE nr. 90/17.06.2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

–    Ordinul ANRE nr. 35/2013 – pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici
din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea;

–    Ordinul 234/2019 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final;

–    Ordinul ANRE nr. 11/30.03.2016 (actualizat) privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

–    Ordinul nr. 31/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de
decontare a dezechilibrelor, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice.

 

Definiţii:

Contract de reţea – contract pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport a energiei electrice;
    Data schimbării efective a furnizorului – data de la care produce efecte contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat
cu furnizorul nou;
Furnizor actual (FA)- furnizorul care desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final până la data schimbării
efective a furnizorului;
    Furnizor nou (FN) – furnizorul care desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientul final de la data schimbării efective
a furnizorului;
    Operator de reţea (OR) – operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie, inclusiv al unui sistem de distribuţie închis, operatorul conductelor
de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, în sistemul/reţeaua/ conducta căruia este racordat locul de consum al clientului final pentru care
se solicită schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică/gaze naturale;
    Procesul de schimbare a furnizorului – totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale,
clientul final decide denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual şi încheie un contract de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale cu un
furnizor nou;
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului – încetarea procesului de schimbare a furnizorului în situaţia în care, pe parcursul derulării procedurii
de schimbare a furnizorului, clientul final anunţă furnizorul nou că renunţă la contractul încheiat;

POD- punct de livrare energie electrică;

Client final – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu;

Descrierea procesului:

În procesul de schimbare furnizor sunt implicați Clientul Final (CF), Furnizorul Nou (FN), Furnizorul Actual (FA) și Operatorul de Rețea (OR).

Procesul de schimbare furnizor se desfășoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.

 

În cazul în care clientul final dorește schimbarea furnizorului alege un furnizor licențiat cu care dorește să contracteze. Lista furnizorilor este afișată pe site-ul
ANRE. Detalii aici..

Clientul final notifică în scris furnizorul ales, FN, privind schimbarea furnizorului la locul său de consum și

împuternicește FN ca acesta să notifice OR privind schimbarea furnizorului; respectiv să notifice FA

denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA; FA este obligat să permită

clientului final schimbarea efectivă a furnizorului in termen de 21 de zile de la primirea notificării de la FN.

Termen: cu cel puțin 21 de zile înainte de data rezilierii, cu respectarea condițiilor contractuale.

După primirea notificării, FN este responsabil cu informarea clientului final cu privire la derularea procesului de schimbare a furnizorului; FN are obligația
de a transmite clientului final datele si informațiile primite de la OR si FA.

Termen: maximum 2 de zile de la data la care a intrat în posesia acestora.

 

FN are obligația să transmită OR, notificarea de schimbare a furnizorului. Aceasta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații corecte și complete:

  1. Datele de identificare ale clientului final;
  2. Adresa locului de consum și POD-ul;
  3. Denumirea FN;
  4. Perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN;
  5. Tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;
  6. Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului;

Termen: maximum 1 zi lucrătoare de la înregistrarea notificării de la clientul final.

 

OR are obligația să confirme FN primirea notificării și să comunice acestuia numărul de înregistrare.

Termen: maximum 1 zi lucrătoare de la primirea notificării.

 

OR verifică și validează corectitudinea datelor precizate mai sus și transmite FN și FA o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care
confirmă data schimbării efective a furnizorului. Aceasta notificare constituie pentru FA notificare pentru încetarea contractului de rețea pentru acel loc de
consum de la data schimbării efective a furnizorului și pentru FN notificare pentru încheierea contractului de rețea pentru acel loc de consum de la data
schimbării efective a furnizorului.

Termen: maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului de la FN.

 

OR are obilgația de a încheia cu FN ori, după caz, în condițiile legislației în vigoare, direct cu clientul final, contractul de rețea, care produce efecte de la data
intrării în vigoare a noului contract de furnizare sau, în cazul în care OR are încheiat contract de rețea cu FN pentru alte locuri de consum, se încheie un act
adițional la contractul de rețea. În cazul în care, pentru locul de consum respectiv, clientul final este titularul contractului de rețea și nu solicită preluarea
acestuia de către FN, contractul de rețea existent rămâne în vigoare.

Termen: maximum 5 zile de la transmiterea de către FN a notificării de schimbare a furnizorului.


Sistarea procesului de schimbare furnizor:
se poate produce în două cazuri:

  1. În cazul în care clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea FN a unei notificări în acest sens;

Termen: maximum 14 zile de la înregistrarea la FN a notificării de schimbare furnizor depuse de clientul final, și cu condiția să nu fi produs efecte contractul
de furnizare cu FN.

  1. Dacă pe parcursul derulării procesului de schimbare furnizor, OR primește de la alt furnizor decât FN o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru
    același loc de consum.

Termen: înainte de finalizarea procesului de schimbare furnizor, OR are obligația să transmită tuturor părților interesate o notificare de sistare a procesului de
schimbare a furnizorului.

Termen: 1 zi lucrătoare de la primirea si înregistrarea notificărilor.

 

Indexul de schimbare furnizor:

Pentru clienții finali de energie electrică noncasnici mari, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentelor de măsurare stabilit prin citire,
în ziua în care are loc schimbarea efectivă a furnizorului.

Pentru clienții finali de energie electrică casnici și noncasnici mici, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentelor de măsurare stabilit
prin citire, autocitite de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a furnizorului.

Dacă echipamentul de măsurare/contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanță a indexelor, OR preia indexul teletransmis aferent
datei schimbării efective a furnizorului.

OR are obligația transmiterii către FA și FN a indexului de schimbare furnizor stabilit prin citire, autocitire sau estimare.

Termen: maximum 8 zile lucrătoare

 

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit  pentru clientul final, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea
acestuia.

Inițierea procesului de schimbare furnizor nu poate avea loc în cazul pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de Furnizare a energiei electrice
asupra locului de consum; respectiv în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare prevazute în acesta.