call center

Despagubirea consumatorilor pentru deteriorarea unor receptoare

Consumatori casnici

ANRE a emis Ordinul nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiunii accidentale produse din culpa operatorului de rețea. Detalii aici.
Operatorul de Rețea (numit în continuare OR) va despăgubi clienții casnici (în continuare CC) prin intermediul furnizorului său, sau după caz direct CC, ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor, dacă în urma investigației efectuate de către OR se constată existența prejudiciului și culpa OR.

În cazul în care contractul de rețea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, CC transmite acestuia cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar în cazul în care contractul de rețea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC, cererea se transmite la OR.

Termenul de depunere a cererii de despăgubire la furnizor/OR, de către CC, este de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice. În situația în care din motive obiective CC nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului/OR cererea pentru acordarea despăgubirilor, însoțită de documentele justificative privind depășirea termenului, la data luării la cunoștință a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

În situația în care CC este îndreptățit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, documentele justificative (documente de achiziție: factură/chitanță/bon fiscal etc. și documente aferente contravalorii reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanță/bon fiscal sau, în cazul în care reparația receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparația nu este posibilă). Termenul de depunere a documentelor justificative, la furnizor, poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedește motivul întemeiat al depășirii termenului.

Dacă este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea reparației. Dacă reparația nu este posibilă, CC este îndreptățit să primească despăgubiri calculate conform prevederilor Procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015.
În cazul în care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibilă, calculul despăgubirilor plătite CC se efectuează de către OR astfel:
– dacă CC deține documentele de achiziție ale receptorului deteriorat și durata efectivă de utilizare a acestuia este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziție ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziție;
– dacă CC nu mai deține documentele care să ateste valoarea de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarată de către CC, este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piață a unui receptor nou cu aceleași caracteristici tehnice, ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puțin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou;
– dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piață de OR, ca preț pentru un produs cu aceleași caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent dacă CC deține sau nu documente justificative care să ateste valoarea de achiziție;

În cazul în care între CC, OR și furnizor există divergențe privind rezultatul investigației referitoare la culpa OR și/sau valoarea despăgubirilor, părțile implicate se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.

Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio și/sau TV deteriorate în situația în care CC a solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau televiziune pentru nedeținerea acestor tipuri de receptoare. De asemenea, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice și a receptoarelor electrotermice care nu conțin componente electronice, nu se acordă despagubiri.

Agenti economici

Pentru consumatorii agenti comerciali, in cazul deteriorarii de bunuri electrocasnice din culpa Operatorului de distributie, solutionarea se face in instanta de judecata.