Dicționar

  • ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

  • Aviz de amplasament – răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere al operatorului față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului

 

  • Aviz tehnic de racordare – aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică, pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului, precizate la solicitarea acestui aviz

 

  • Branșament electric – instalație de racordare la joasă tensiune

 

  • Consumator agent economic – consumator persoana fizică autorizată sau persoana juridică, care cumpară energia electrică în scopul realizării de activități industriale, comerciale sau agricole

 

  • Consumator captiv – consumatorul de energie electrică care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum și consumatorul eligibil care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul

 

  • Consumator casnic – consumatorul care cumpără energie electrică pentru consumul propriu al gospodăriei, excluzând consumul aferent activităților comerciale sau profesionale

 

  • Consumator de energie electrică – client final, persoană fizică sau juridică, ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu

 

  • Consumator eligibil de energie electrică – consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție

 

  • CPT – consumul propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distribuție

 

  • Deranjament – eveniment accidental din rețelele electrice de joasă tensiune (≤ 1 kV) care conduce la întreruperea consumatorilor alimentați din rețeaua de joasă tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii în afara limitelor normale. Se înregistrează la categoria deranjamente și arderea siguranțelor sau declanșarea întreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excepția cazurilor când acestea se produc ca urmare a defectării transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, până la bornele transformatorului

 

  • Distribuție de energie electrică – transportul energiei electrice prin rețele de distribuție de înaltă tensiune, medie tensiune și joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrarii acesteia către clienți, fără a include furnizarea

 

  • Furnizare de energie electrică – activitatea de comercializare a energiei electrice către clienți

 

 • Instalație de racordare – instalație electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică și punctul de delimitare dintre operatorul de rețea și utilizator
 • Întrerupere – situație în care valorile efective ale tensiunilor de linie sunt simultan sub 1% din tensiunea contractuală în punctul de delimitare
 •  
 • Întrerupere tranzitorie – întrerupere cu durata (t) de maximum o secundă (t ≤ 1s)
 •  
 • Întrerupere scurtă – întrerupere cu durata între 1s și 3min (1s < t ≤ 3 min)
 •  
 • Întrerupere lungă – întrerupere de peste 3min (t > 3 min)
 •  
 • Întrerupere anunțată – întrerupere despre care utilizatorii afectați au fost anunțați în prealabil
 •  
 • Întrerupere programată – întrerupere necesară pentru lucrările de dezvoltare, exploatare sau mentenanță, anunțată în mod normal cu minimum 15 zile lucrătoare înainte. În situații deosebite, întreruperile se consideră planificate, dacă sunt anunțate cu minimum 24 de ore înainte de producere
 •  
 • Întrerupere neprogramată – întrerupere despre care utilizatorii afectați nu au fost anunțați în prealabil cu minimum 24 de ore înainte de producere
 •  
 • IT – înaltă tensiune- 110kV.
 •  
 • JT – joasă tensiune – Tensiune de maximum 1kV.
 •  
 • MT – medie tensiune – Tensiune sub 110kV și peste 1kV.
 •  
 • Loc de consum – incinta sau zona în care sunt amplasate instalațiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de racordare. Un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum al energiei electrice
 •  
 • OD – Operator/operatori de distribuție – Entitate operationala care deține, exploatează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua electrică de distribuție
 •  
 • ODP – operator principal de distribuție – persoană juridică titulară a unei licențe de distribuție, și a unui contract de concesiune a serviciului de distribuție încheiat cu Ministerul Economiei și Comerțului, care prestează serviciul de distribuție a energiei electrice până la punctul de delimitare dintre instalațiile de distribuție proprii și cele ale prestatorului
 •  
 • PRAM – Protecții prin Relee, Automatizări și Măsurări
 •  
 • Punct de racordare – punct fizic din rețeaua electrică la care se racordează un utilizator
 •  
 • RED – rețea electrică de distribuție – rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv
 •  
 • SDEE TS – Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
 •  
 • SDEE – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice
 •  
 • SEN – Sistem Electroenergetic Național – Ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tării, prin care se realizează producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice
 •  
 • Subconsumator – persoană fizică sau juridică ale cărei instalații electrice de utilizare sunt racordate în aval de punctual de măsurare al consumatorului
 •  
 • Tarif de racordare – tarif achitat operatorului de rețea de către un utilizator pentru realizarea racordării instalației de utilizare a acestuia la rețeaua electrică a operatorului de rețea
 •  
 • Utilizator – consumator de energie electrică, racordat la o rețea electrică
 •