CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PERSONALĂ

Dispoziții generale

Prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională definește valorile, principiile și normele de conduită profesională pe care personalul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA și cel al structurilor regionale trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul organizației, în concordantă cu valorile și obiectivele organizației.

Misiune

Misiunea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA este de a crea valoare pe termen lung pentru acționari prin distribuția de energie electrică și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, permanentă, accesibilitate și sustenabilitate.

Viziune

Viziunea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție a energiei electrice la nivel regional.

Valori și principii

Codul de Etică și Conduită Profesională al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA cuprinde valorile care au fost și vor continua să fie viabile pentru succesul viitor al organizației

Acestea sunt următoarele:

1. Inovaţie
Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să se poziţioneze ca lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

2. Responsabilitate socială
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economica, tehnologii preitenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.
Serviciile Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA. Strategia de dezvoltare durabilă a organizaţiei are la bază principiul conform căruia respectul faţă de om şi faţă de mediu sunt fundamentul identităţii Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA. Compania încurajează de-asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al economiei de resurse naturale, cât şi al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități.
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA este preocupată constant de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației (creditori, consumatori și investitori) în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

3. Integritatea
Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social). Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

4. Loialitatea
Personalul Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA este devotat organizaţiei, părților interesate și comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele organizației.

5. Responsabilitatea
Personalul Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

6. Obiectivitate
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA şi personalul său se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

7. Transparenţă
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA şi personalul său se află întrun dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

8. Nediscriminare
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

9. Concurenţă loială
Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA şi personalul său se vor comporta în mod respectuos, integru şi onest în relaţiile cu competitorii, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate.

10. Respect
Personalul Filialei de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud SA va da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală.