I Legislație primară:

1. Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea 10 /1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

II În conformitate cu prevederile Legii 123/2012 distributia energiei electrice este reglementata Autoritatea Nationala pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prin urmatoarele reglementari:

 1. 1. Ordinul ANRE nr. 128/11.12.2008 de aprobare a Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, modificat de Ordinul ANRE nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
 2. 2. Ordinul ANRE nr. 30/2013 Conditii tehnice de racordare la retelele de interes  public  pentru centralele electrice fotovoltaice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. 3. Ordinul ANRE nr. 31/22.05.2013 privind Reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice;
 4. 4. Ordinul ANRE nr. 32/2013 privind aprobarea  Regulamentului de programare a unitatilor  de productie si a consumatorilor dispecerizabili, cu modificările și completările ulterioare;
 5. 5. Ordinul ANRE nr. 35/05.06.2013 pentru aprobarea Procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei;
 6. 6. Ordinul ANRE nr. 59/2013 – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificările și completările
 7. 7. Ordinul ANRE nr. 61/02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze natural, cu modificările și completările ulterioare
 8. 8. Ordin ANRE nr. 62 /2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 9. 9. Ordinul ANRE nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene  şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 10. 10. Ordinul ANRE nr. 97/18.12.2013 pentru aprobarea Regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic aferent retelelor electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 11. 11. Ordinul ANRE nr. 5/2014 pentru aprobarea continutului cadru al certificatelor  de racordare;
 12. 12. Ordinul ANRE nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25  din  Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013.
 13. 13. Ordinul ANRE  nr. 11/2014 privind  Metodologia  de  stabilire  a tarifelor  de  racordare     a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 14. 14. Ordinul ANRE nr. 15/12.03.2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie;
 15. 15. Ordinul ANRE nr. 24/28.03.2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum;
 16. 16. Ordinul ANRE nr. 33/28.05.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, cu modificările și completările ulterioare;
 17. 17. Ordinul ANRE nr. 73/06.08.2014 – Conditii Generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 18. 18. Ordinul ANRE nr. 74/2014 pentru Aprobarea continutului cadru al avizelor tehnice de racordare;
 19. 19. Ordinul ANRE nr. 85/10.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiilor pentru solutionarea disputelor/divergentelor privind accesul la retelele/sistemele din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare;
 20. 20. Ordinul ANRE nr  114/06.11.2014  pentru Aprobarea tarifelor de  emitere si  de actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, cu modificările și completările ulterioare;
 21. 21. Ordinul ANRE nr. 141/03.12.2014 pentru Aprobarea tarifelor specifice si indicatorilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 22. 22. Ordinul ANRE nr. 142/03.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea masurilor de salvgardare in situatii de criza aparute in functionarea Sistemului energetic national;
 23. 23. Ordinul ANRE nr. 61/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, cu modificările și completările ulterioare;
 24. 24. Ordinul ANRE 5/04.02.2015 – pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie a energiei electrice;
 25. 25. Ordinul ANRE nr. 11/25.02.2015 pentru aprobarea Contractului – cadru de racordare la retelele electrice de interes public;
 26. 26. Ordinul ANRE nr. 12/04.03.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare;
 27. 27. Ordinul ANRE nr. 59/01.04.2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate in retelele electrice, produsa in perioada de probe a capacitatilor de producere;
 28. 28. Ordinul ANRE nr. 75/29.04.2015 pentru aprobarea documentului Procedura privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare;
 29. 29. Ordinul ANRE nr. 90 /29.04.2015 privind aprobarea Contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 30. 30. Ordinul ANRE nr. 102/01.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 31. 31. Ordinul ANRE nr. 103/01.07.2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice;
 32. 32. Ordinul ANRE nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 33. 33. Ordinul ANRE nr. 150/2015 aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorului de rețea/sistem din domeniul energiei;
 34. 34. Ordinul ANRE nr. 177/29.12.2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea;
 35. 35. Ordinul ANRE nr. 180/22.12.2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 36. 36. Ordinul ANRE nr. 11/2016 privind Standardul de performanta pentru activitatea de distributie a Energiei Electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 37. 37. Ordinulul ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 38. 38. Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, cu modificările și completările ulterioare;
 39. 39. Ordinul ANRE nr. 26/2016 pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de interes public – NTE 013/16/00;
 40. 40. Ordinul ANRE nr 32/19.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 41. 41. Ordinul ANRE nr. 102/07.12.2016 privind aprobarea Ordin de aprobare pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie
 42. 42. Ordinul ANRE nr. 12/24.02.2017 de aprobare a Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 43. 43. Ordinul ANRE nr. 96/18.10.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare a activității de mentenanță
 44. 44. Ordinul ANRE nr. 25/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie
 45. 45. Ordinul ANRE nr. 205 /2018 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei de energie electrică pentru clienţii finali deserviţi de furnizorii de ultimă instanţă
 46. 46. Ordinul ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019, suspendat de 3 din Ordin ANRE nr. 60 23/05/2019 la data de 27 Mai 2019
 47. 47. Ordinul ANRE nr. 26/31.01.2018 de aprobare a Regulamentului de  selecție  concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare;
 48. 48. Ordinul ANRE nr. 31/31.01.2018 de aprobare a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, cu modificările și completările ulterioare;
 49. 49. Ordinul ANRE nr. 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare
 50. 50. Ordinul ANRE nr. 67/04.04.2018 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a pieţei  angro de energie electrică
 51. 51. Ordinul ANRE nr. 68/04.04.2018 privind abrogarea alin. (3) al art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent rețelelor electrice
 52. 52. Ordinul ANRE nr. 93/16.05.2018 de aprobare a Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea informaţiilor aferente valorilor măsurate de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare;
 53. 53. Ordinul ANRE nr 106/13.06.2018 privind abrogarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
 54. 54. Ordinul ANRE nr 113/27.06.2018 Modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 şi pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
 55. 55. Ordinul ANRE nr 177/18.09.2018 de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivel national
 56. 56. Ordinul ANRE nr. 36 /2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
 57. 57. Ordinul ANRE nr. 67/2019 de aprobare a Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum
 58. 58. Ordinul ANRE nr. 71/2019 de aprobare privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
 59. 59. Ordinul ANRE nr. 167/2019 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică
 60. 60. Ordinul ANRE nr. 185/2019 de aprobare a Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu
 61. 61. Ordinul ANRE nr. 186/2019 de aprobare a Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare
 62. 62. Ordinul ANRE 194/2019 de aprobare pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
 63. 63. Ordinul ANRE nr. 204/2019 pentru aprobarea Procedurii privind  fundamentarea  şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi  de sistem şi  ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice
 64. 64. Ordinul ANRE 218/2019 de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL) şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 65. 65. Ordinul ANRE 229/2019 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020
 66. 66. Ordinul ANRE nr. 220/219 de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, și de verificare a conformității acestora
 67. 67. Ordinul ANRE nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului  de energie electrică/gaze naturale de către clientul final
 68. 68. Ordin ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali
 69. 69. Ordinul ANRE 239/2019 de aprobare a Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice
 70. 70. Ordinul ANRE nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020;
 71. 71. Ordinul ANRE nr. 9/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud A.;
 72. 72. Ordin ANRE 10/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
 73. 73. Ordin ANRE nr. 17/2020 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 95/2014 privind infiintarea Departamentului pentru eficienta energetica in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si numirii sefului acestuia

 

III Alte acte normative aplicabile activității de distribuție a energiei electrice:

1. H.G. nr. 394 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu actualizările și completările ulterioare

2. H.G. nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, , cu actualizările și completările ulterioare

3. H.G. nr. 135 /2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii  referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora