Conformitate

Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice reprezintă o cerinţă impusă de aderarea Romaniei la Uniunea Europeană.
Directiva 2003/54/EC a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 26 iunie 2003 privind regulile comune pentru piaţa internă de electricitate a stabilit necesitatea separării activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pornind de la următoarele principii:

  • Pieţe total liberalizate, care permit tuturor clienţilor să işi aleagă liber furnizorul şi care permit tuturor furnizorilor libertatea de a furniza clienţilor lor;
  • Acces la reţea nediscriminatoriu;
  • Egalizarea tarifelor;
  • Egalizarea gradului de deschidere a pieţelor în Statele Membre.

Prevederile Directivei 2003/54/EC privind separarea au fost preluate în legislaţia naţională în Legea Energiei Electrice nr. 13/2007 art. 45 şi detaliate ca modalitate concretă de realizare a separării filialelor societăţii Electrica SA în Hotărârea de Guvern nr. 675/09.07.2007.

Urmare a acestor prevederi legale Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. prin Hotărârea nr. 9/2007 a aprobat separarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de activitatea de furnizare. Au fost astfel constituite, prin divizarea parţială a societăţii menţionate, doua societăţi distincte: o societate de distribuţie a energiei electrice care este deţinătoarea instalaţiilor de distribuţie şi are ca principal obiect de activitate prestarea serviciului de distribuţie şi o societate de furnizare având ca principal obiect de activitate comercializarea energiei electrice. În anul 2016 în urma procesului de rebranding, conform Hotărârii nr. 8/12.12.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, societatea de distribuție își schimbă denumirea în Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA.

Programul de conformitate (click aici), pentru îndeplinirea cerinţelor legale privind independenţa operatorului de distribuţie Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și excluderea comportarii discriminatorii, a fost întocmit în conformitate cu Ord. ANRE Nr.5/04.02.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice şi cu Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, care a preluat cerinţele Directivei 2009/72/EC.

Scopul programului de conformitate îl reprezintă stabilirea măsurilor pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuţie în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi a regulilor pentru accesarea informaţiilor astfel încat să se asigure transparenţa şi tratamentul nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piaţa de energie electrică, concomitent cu îmbunătătirea performanţelor în prestarea serviciilor de distribuţie a energiei electrice.

Raportul de conformitate (click aici), realizat în baza art. 48 al (2) litera (e) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, prezintă rezultatele activitaţii de monitorizare a respectării programului de conformitate şi reprezintă totodata o modalitate de informare a ANRE, a angajatilor proprii şi a tuturor parţilor interesate cu privire la progresele realizate în aplicarea măsurilor pentru excluderea comportării discriminatorii a operatorului de distribuţie în relaţia cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică şi asigurarea transparenţei activitatii sale pe piaţa de energie electrică.

Rapoarte de conformitate anterioare: